Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019

Gösterim: 2000

Mevzuat

ANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BOR TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Merkezin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BANÜ-BORTAM): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez; bor, ürün ve türevleri ile ilgili;

a) Bilimsel ve teknolojik çalışmalara destek sağlamayı,

b) İleri teknoloji projeleri yürütmek ve uygulamak için uluslararası normlara uyumlu analiz, test ve ölçümleri gerçekleştirmeyi,

c) Modern teknik ve yöntemlerle çağdaş bilgi ve teknolojinin kazanılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamayı,

ç) Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmayı,

d) Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına, teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek olarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı,

e) Laboratuvar cihazlarının günün koşullarına ve ilgili standartlara göre güncellenmesini ve geliştirilmesini sağlamayı,

f) Teknolojilerin uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak faaliyet göstermeyi,

amaçlar.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Bor, ürün ve türevleri ile ilgili, bölgenin ve ülkenin gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlar, araç ve gereçlerin teminini sağlar.

b) Bor, ürün ve türevleri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek sağlar.

c) Sanayi kuruluşları ve diğer kamu-özel sektör kuruluşlarının bor, ürün ve türevleri ile ilgili analiz ve ölçüm taleplerini karşılar, raporlar ve yorumlar.

ç) Bor, ürün ve türevleri ile ilgili bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapar, bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenler.

d) Bor, ürün ve türevleri ile ilgili olarak yurt içindeki ve dışındaki üniversiteler, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapar.

e) Bor, ürün ve türevleri ile ilgili ileri analiz, test ve ölçme teknikleri konusunda çeşitli yayınlar yapar, konferans, panel, kurs, seminer, kongre, bilimsel toplantılar düzenler, yurt içinde ve dışında bu tür etkinliklere katılır.

f) Bor, ürün ve türevleri ile ilgili alanlarda kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunur, başarılı olanlara belge ve sertifika verir, lisansüstü çalışmaları destekler.

g) Bor, ürün ve türevleri teknolojilerinin araştırılmasına yönelik laboratuvar, atölye, gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurar; Üniversitenin çeşitli birimlerindeki mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanır.

ğ) Bor, ürün ve türevleri ile ilgili ileri analiz, test ve ölçme tekniklerine yönelik kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurar, bu alanlarda her türlü yayın faaliyetlerinde bulunur.

h) Yönetim kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde, bor, ürün ve türev teknolojileriyle ilgili sanayi kuruluşları ve diğer özel-kamu kuruluşları için araştırma ve uygulama projeleri hazırlar.

ı) Disiplinler arası sanayi ile ortak projeler üretmek için teknokent ve benzeri kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar.

i) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapar.

j) Rektör tarafından verilen Merkezin amaçlarına uygun diğer görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaç ve faaliyetleri konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en az bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcıları, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma program taslağını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversitenin akademik personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla gündemli olarak toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarıyla personel ihtiyacını belirlemek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

ç) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını belirlemek.

e) Gerçek ve tüzel, kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecekleri tespit etmek.

f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek.

g) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

ğ) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

h) Merkezin sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifikalar konusundaki ilke, usul ve esasları belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin amaç ve faaliyetlerine tecrübeleri, fikir ve önerileriyle katkı sunabilecek kişiler ile tüzel kişi temsilcilerinden olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün önerisi ve Rektörün daveti üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu, gerektiğinde olağanüstü olarak da toplantıya çağrılabilir. Toplantılarında ve tavsiyelerinde çoğunluk şartı aranmaz.

(4) Danışma Kuruluna Müdür veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder. Danışma Kurulu, Merkezin amaç ve faaliyetleri ile yeni çalışmalar konusunda tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

(5) Danışma Kurulu, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

(6) Başkan, Danışma Kurulu üyesi olmayan kişileri farklılık içeren sunumunu yapmak üzere Danışma Kurulu toplantısına ayrıca davet edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez çalışma birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin çalışmaların iş bölümü çerçevesinde düzenli yürütülebilmesi için, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla gerekli çalışma birimleri kurulabilir. Bu birimlerin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde 14/1/2017 tarihli ve 29948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.